The Natural History of the Primates

Squirrel monkey, Samiri.

Male white-faced Saki, Pithecia pithecia.

Male olive baboon, Papio anubis.